برنامه‌های ویژه:
بخش جانبی هر نمایشگاه در حکم اهرم حمایتی بخش‌های اصلی است؛ چراکه این بخش‌ها را می‌تـوان میانبرهایـی انگاشت که در
مدت برگزاری می‌تواند به تعمیق اهداف اصلی کمـک کند. از این رو، جذابیـت مضاعف چنیـن بخش‌هایی اهمیت فزاینده‌ای دارد.
در همین راستا و به‌منظور بهبـود بخش‌های جنبـی نمایشگاه، اقدامات زیر مدنظر است:
 • تشکیل تیمی متخصص به همراه سرتیم مجرب جهت راهنمایی بازدیدکنندگان علاقمند
 • تولید12قسمت برنامه تخصصی با مشارکت رسانه ملی
 • برپائی ویژه برنامه ها و جشنواره فرهنگی در طول ایام نمایشگاه با مشارکت رسانه ملی
 • استقرار استودیو تمام وقت تلویزیونی در محل نمایشگاه جهت انعکاس و پوشش خبری و رسانه ای مناسب از روند برپائی نمایشگاه
 •  برگزاری تریبون آزادبرای شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان
 • برگزاری نشست‌های صمیمیبا تولیدکنندگان و صنعتگران
 • ایجاد رصدخانه کارآفرینیجهت زمینه‌سازی برای نزدیکی نخبگان و تولیدکنندگان و صنعتگران
 • برگزاری مسابقات با محوریت تولید داخلی و متناسب با بازدیدکنندگان
 • رونمائی از دستاوردهای خاص با محوریت اقتصاد ایرانی در بخش های مختلف
 • رونمائی از سمبل و نشان خاص اقتصاد مقاومتی و نشان برتر اقتصادی
 • برگزاری غرفه‌ ایده‌های مردمی؛ به‌منظور جمع‌آوری ایده‌های شرکت‌کنندگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
 • مصاحبه با شرکت‌کنندگان در نمایشگاه از طریق مصاحبه‌گران مردمی
 • بازارچه صنایع‌دستی
 • اختصاص غرفه یا بازارچه زنان و اقتصاد ملی 
 • آیتمی یافت نشد